قوانین و مقررات

  1. حداکثر زمان شروع سفارش 48 ساعت پس از ثبت می باشد.
  2. ممبر گیری برای کانال های ضد اخلاقی و یا ضد مصالح کشور انجام نمی گیرد.
  3. در زمان ممبرگیری به هیچ عنوان آی دی کانال رو تغییر ندهید. درغیر اینصورت ممبرگیری متوقف خواهد شد و هزینه برگشت داده نخواهد شد.
  4. از خرید ممبر گروه برای کانال خودداری نمایید. زیرا ممبرهای گروه قادر به عضویت در کانال نیستند. درصورت خرید به تناسب، ممبر فیک کانال اضافه خواهد شد.
  5. جهت افزودن ممبر به گروه، حتمی باید قابلیت “افزودن عضو” در آن گروه فعال باشد.
  6. ریزش ممبر ها طبیعی بوده و مقدار آن تماما به نوع کانال و مدیریت آن باز می گردد.
  7. به جهت فنی، افزودن ممبر فیک فقط برای کانال های عمومی امکان پذیر می باشد. لذا کانال باید تا پایان ممبرگیری در حالت عمومی باقی بماند.