1000 ممبر واقعی (اجباری)

 • 1000 عضو
 • مشاوره رایگان
 • زمان اجرا 12تا24 ساعت پس از پرداخت
 • مدت زمان انجام پروژه کمتر از 5 دقیقه
 • ممبرهای واقعی
 • ممبرهای ایرانی
 • بازدهی متوسط
 • توضیحات

  توضیح:

  اد خودکار یا اجباری: روش اجباری به این شکل است که کانال شما به لیست کانال های کاربر اضافه می شود. مثل آنکه قبلا خود فرد عضو کانال شما شده است.