1000 ممبر واقعی (اجباری)

 • 1000 عضو
 • مشاوره رایگان
 • زمان اجرا 12تا24 ساعت پس از پرداخت
 • مدت زمان انجام پروژه کمتر از 5 دقیقه
 • ممبرهای واقعی
 • ممبرهای ایرانی
 • بازدهی متوسط
 • توضیحات

  توضیح:

  اد خودکار یا اجباری: روش اجباری به این شکل است که کانال شما به لیست کانال های کاربر اضافه می شود. مثل آنکه قبلا خود فرد عضو کانال شما شده است.

ارسال پیامک بلک لیست