آموزش های تلگرام

راه های تشخیص ممبر واقعی و فیک
روش تخصیص ممبر مجازی و واقعی برای تشخیص ممبر مجازی و واقعی چند راه و نکته وجود دارد. ممبر مجازی ریزش ندارد. پس اگر بعد از عضو گیری کانال شما کاملا بدون ریزش بود به احتمال زیاد اعضا آفلاین هستند. اگر تا به حال ممبر فیک نداشته باشید پس از ...